Regulamin

Dzień dobry!

Z tej strony Aggie i Kamil. Naszą misją jest pokazanie Ci jak uczyć się  języków szybciej i przyjemniej i głęboko wierzymy, że produkty, które oferujemy pozwolą Ci spojrzeć na naukę w nowy sposób, doznać olśnień i osiągnąć upragnione rezultaty. Metody, które stosujemy są dla każdego, opieramy je o najnowsze badania naukowe (neurodydaktyka) oraz własne doświadczenia i wiedzę. Chcemy, żeby taka forma nauki języka była szeroko dostępna, dlatego dbamy o zachowanie możliwie najniższej ceny dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Pomagamy każdej osobie najlepiej jak potrafimy. Każdy jest dla nas równie ważny i jeśli tylko czegoś potrzebujesz zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji, wystarczy napisać do nas przez formularz kontaktowy, na facebooku lub instagramie.

Wierzymy, że umiejętność swobodnej komunikacji w języku obcym daje poczucie szczęścia i zmienia życie na lepsze. Inspirujemy do zgłębiania tego, co ma znaczący wpływ na naukę języka obcego: techniki i proces nauki, motywacja wewnętrzna, poczucie własnej wartości, odpowiednie zarządzanie czasem, sztuka koncentracji, praca na przekonaniach, budowanie nawyku, ruch, oddech, relaks, odżywcze jedzenie.

Tyle słowem wstępu, teraz czas na formalności. Na początek dane rejestrowe administratora sklepu: Kamil Kondziołka, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Creative Education & Business Kamil Kondziołka”, ul. Hlonda 10D/65, 02-972 Warszawa, NIP: 6842375376, REGON: 146239481

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym. 

W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem sklep@wagarowicze.pl

With LOVE

Aggie & Kamil

Regulamin sklepu internetowego Wagarowicze

 

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://sklep.wagarowicze.pl/regulamin
 4. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://sklep.wagarowicze.pl,
 5. Sprzedawca – Kamil Kondziołka, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Creative Education & Business Kamil Kondziołka”, ul. Hlonda 10d/65, 02-972 Warszawa, NIP: 6842375376, REGON: 146239481.

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującym możliwość zawierania umów o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych oraz fizycznych opisanych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu oraz produktów elektronicznych zakupionych w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1) dostęp do Internetu,
  2) standardowy system operacyjny,
  3) standardowa przeglądarka internetowa,
  4) przeglądarka plików .pdf,
  5) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem. 
 5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie. 
 6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną polegające na stworzeniu Kupującemu możliwości zawarcia umowy za pośrednictwem Sklepu.
 2. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży, umowy o dostarczenie treści cyfrowych oraz umowy o świadczenie usług zawierane za pośrednictwem Sklepu. 
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 4. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 5. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@wagarowicze.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4

Składanie zamówienia

 1. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest wypełnić formularz zamówienia podając dane niezbędne do realizacji zamówienia, zapoznać się z Regulaminem oraz polityką prywatności i zaakceptować postanowienia tych dokumentów, a następnie przesłać formularz zamówienia poprzez kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie.
 2. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności na zewnętrznej stronie pośrednika płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 3. Jeżeli z opisu usługi, której dotyczy zamówienie, wynika, że płatność dokonana zostanie w inny sposób niż za pośrednictwem serwisu tPay.com, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie, Kupującemu zostanie wyświetlone potwierdzenie złożenia zamówienia. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia, nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od złożenia zamówienia, Sprzedawca przekaże Kupującemu instrukcję dokonania płatności. W takiej sytuacji, umowę uważa się za zawartą z chwilą zaksięgowania płatności.
 4. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Kupującym a Sprzedającym może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:
  1) w przypadku produktów elektronicznych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych,
  2) w przypadku produktów fizycznych – umowa o dostarczenie produktów fizycznych,.
 5. Jeżeli przedmiotem zamówienia są jednocześnie produkty różnego rodzaju lub usługi, złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi zamówienia. 
 6. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 7. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 5 powyżej.

§ 5

Płatność

 1. Płatności za zamówienia składane w Sklepie dokonywane są:
  1.  za pośrednictwem serwisu serwisu tpay.com, którego właścicielem i operatorem jest Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437, będącym dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
  2. płatność za pobraniem (za dodatkową opłatą określoną w Sklepie, tylko dla wybranych produktów fizycznych).
 2. Jeżeli z opisu usługi, której dotyczy zamówienie, wynika, że płatność dokonana zostanie w inny sposób niż za pośrednictwem serwisu tPay.com, instrukcję dokonania płatności Kupujący otrzyma na swój adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 3. W przypadku niektórych usług płatność może zostać podzielona na raty płatne w różny sposób. W szczególności, możliwa jest sytuacja, gdy pierwsza rata płatna będzie za pośrednictwem serwisu tpay.com, a pozostałe raty przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

§ 6

Produkty elektroniczne

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkty elektroniczne następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego. 
 2. W przypadku kursów on-line, dla Kupującego może zostać utworzone konto w ramach platformy kursowej kursy.wagarowicze.pl, a dane dostępowe zostaną przesłane w ramach wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 1 powyżej. 
 3. W przypadku kursów on-line, dostęp do treści wchodzących w skład kursu może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie kursu na stronie Sklepu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Kupujący utraci dostęp do kursu. 
 4. W przypadku kursów on-line, Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  1) korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  2) nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
  3) nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy. 
 5. W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. 4 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do kursu.

§ 7

Produkty fizyczne

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 2. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.
 3. Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu.
 4. Jeśli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, czasem realizacji zamówienia jest najdłuższy czas wskazany w opisie produktu wchodzącego w skład zamówienia.
 5. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie, chyba, że Kupujący wybrał formę płatności za pobraniem – wtedy czas realizacji zamówienia liczony jest do chwili zawarcia umowy.
 6. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.
 7. Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy zamówienia:
  1. przesyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej FedEx lub DPD – koszt 15 zł, orientacyjny czas dostawy: 24 godziny w dni robocze od poniedziałku do piątku od chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia,
  2. przesyłka do paczkomatu InPost – koszt 15 pln, orientacyjny czas dostawy: 24 godziny w dni robocze od poniedziałku do piątku od chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 8. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.
 9. Czas dostawy zamówienia do Kupującego zależny jest od wybranej przez Kupującego metody wysyłki i liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia.

§ 8

Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Chwilą rozpoczęcia świadczenia w przypadku produktów elektronicznych, jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do produktu elektronicznego.  
 4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://sklep.wagarowicze.pl/formularze jednak nie jest to obowiązkowe. 
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 8. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia usługi, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. 
 9. Począwszy od 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.01.2021 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 11. Adres do kierowania zwrotów produktów fizycznych:
  IMKER Sp. z.o.o.
  ul. Szczebrzeska 55a
  22-400 Zamość

§ 9

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi treść cyfrową wolną od wad, jak również wykonać usługę w sposób niewadliwy. 
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady) lub gdy usługa została wykonana wadliwie. 
 3. Jeśli Konsument stwierdzi wadę treści cyfrowej lub wadliwość wykonanej usługi powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://sklep.wagarowicze.pl/formularze, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 5. Konsument może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną. 
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Konsumenta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.  
 7. W stosunku do Kupujących niebędących Konsumentami, Sprzedawca wyłącza rękojmię za wady treści cyfrowych oraz usług. 
 8. Począwszy od 01.01.2021 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 10

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Kupujący przekazuje Sprzedawcy dane osobowe w związku z zawarciem umowy lub kontaktem ze Sprzedawcą.
 2. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 3. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane w celu realizacji umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 4. Jeżeli Kupujący skontaktował się ze Sprzedawcą, jego dane osobowe przetwarzane są w celu wymiany i archiwizacji korespondencji. 
 5. Sklep wykorzystuje pliki cookies.
 6. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://sklep.wagarowicze.pl/polityka-prywatnosci

§ 11

Prawa autorskie

Treści dostępne w Sklepie, produkty elektroniczne takie jak e-booki lub kursy on-line, korzystają z ochrony prawa autorskiego, a ich rozpowszechnianie bez zgody podmiotu uprawnionego może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1)zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2)zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  3)skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu, wyznaczając treść tych umów.
 2. Wszystkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część, a co za tym idzie również integralną część umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu, wyznaczając treść tych umów. 
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 4. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będzie rozstrzygał sąd właściwy ze względu na stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedawcę, z tym zastrzeżeniem, że postanowienie to nie ma zastosowania do Konsumentów, w przypadku których obowiązują ogólne zasady właściwości sądu. 
 5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. 
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 13 września 2019 roku
 7. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.
 8. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. 
 9. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
   

Poprzednie wersje regulaminu:

Regulamin sklepu do 31_03_2021

Regulamin sklepu do 12_09_2019

Regulamin sklepu do 29.11.2022